Se länkar →

Sidan under uppbyggnad.Skicka Information och bilder till info@desertcultivation.org

Tekniker

Det finns många tekniker vi kan använda oss av för att motverka miljöförstöringen och slösa mindre på naturens resurser. Genom att odla upp torrområden bidrar vi till ökad självförsörjning i ökenområden som annars lätt drabbas av svältkatastrofer. Det är främst inte den tekniska utvecklingen som saknas, utan arbetsinsatsen. Du kan bidra till en sådan utveckling

Detta kan vi göra till exempel genom att utveckla sol- och vindkraftverk speciellt lämpliga för ökenlandskap, använda textilavfall för odling samt utveckla vätgas/syrgasproduktion för vatten, transport och lokala elnät. Vi kan också ”skörda” vatten ur ökenatmosfären med hjälp av flera olika tekniker.

Det är viktigt att använda olika tekniker från mycket enkla till högteknologi.

Odlingstekniker

Lågteknologi för odling

Går att genomföra med lokal teknik. Se till exempel Yacouba Sawadogos arbete för att beskoga öken. Dessa tekniker kan ofta stöttas med vår hjälp.

En möjlighet: Använd textilavfall. En orsak till att många öknar är torra är att daggen faller på en hård yta, som inte släpper igenom daggen och där redan morgonsolen mycket snabbt torkar ut ytlagret. Genom att täcka marken med ett lager växtmaterial, t ex halmliknande restprodukter, så fångas och bevaras dagg, dimma och regn. Vattnet tränger ner i materialet och bevaras medan ytan snabbt avdunstar varvid "skorpan" skyddar det underliggande vattnet. Sådan marktäckning och vattenskörd har också visats kunna bidra till höjda grundvattennivåer. Den organiska fraktionen av textilavfall utgör en mycket stor potential för att täcka mark för odling. Textilavfallet i Sverige är årligen cirka 15 kg/person. Även om en så liten del som 5% skulle passa för täckodling, finns det en resurs på dryga 7000 ton för möjlig användning. Denna resurs består av så slitna fibrer att de är svåra att återvinna och den eldas vanligtvis i Sverige. I Frankrike, Holland och Tyskland sker mer systematisk insamling av textilavfall, vilket ger en än större potential. Viss forskning och utvecklingsarbete behövs. Materialet måste till exempel kunna ätas av boskap utan att de skadas. Konstfibertråd i sömmar kan ge problem.

Användningen av textilavfall för återvinning är på gång.

Vanlig teknologi för odling

Kräver grundläggande teknologi såsom vatten- och elnät. Till exempel droppbevattning från pumpstation eller ledningsnät.

Högteknologi för odling

Kräver speciell teknik utöver den grundläggande tekniken

Stödjande tekniker för liv i öken och torrområden

Ökenområden, som saknar elnät, kan med fördel lagra sol- och vindenergi genom elektrolys av vatten som genererar vätgas. Vätgasen kan sedan användas i bränsleceller dels för vanlig elproduktion för vardagsbruk och dels för fordonstransporter. En fördel med denna teknik är att vattnet kan återvinnas genom kondensering vid utvinning av elkraften. Om vätgasen tillförs utifrån så kan man för varje tillfört ton vätgas kondensera nio kubikmeter vatten när elen utvinns i bränslecellen. Det finns exempel på tillämpningar. Bränslecellsdrivna fordon kan dessutom användas som lokal, stationär elkälla när de står parkerade.

Tekniker för att ta hand om vatten hittar du här

Se länkar →