Se länkar →

Sidan är under konstruktion. Skicka gärna bidrag till info@desertcultivation.org

Luftfuktighet den viktigaste resursen

Allt färskvatten, såväl grundvatten som ytvatten, har tillförts landmassorna via luftfuktighet som regn, snö eller dagg. I de flesta öknar är luftfuktigheten den största möjliga vattenkällan. Det gäller att få fukten att kondensera och ta vara på det vatten som åstadkoms. I de flesta öknar regnar det ibland och självklart bör man då tillvarata det vattnet. Dagg faller i de flesta öknar och vattnet kan tas tillvara. Det går också att att ”skörda” vatten genom att kondensera luftfuktigheten på kalla ytor. Ett exempel är att använda textilavfall. Se under fliken tekniker.

Ytvatten

Givetvis skall det ytvatten som finns användas i öknar, men helst inte till bevattning. Det finns alltid en risk att jordarna insaltas genom att ytvattnet, som alltid innehåller lite salt, avdunstar. Saltet blir då kvar i jorden. På sikt går det inte eller blir väldigt svårt att odla insaltade jordar. Det var vad som hände med bevattningskulturerna i Eufrat och Tigris områdena. Det finns så många andra behov av ytvattnet.

Grundvatten

I torra områden och i öknar finns det ofta grundvatten. Det bör av två skäl inte användas för bevattning. Dels medför grundvatten samma risk för insaltning av jordar som ytvatten och dels riskerar grundvattnet att sina Det har skett i Australien. När de immigrerande européerna började odla marken borrade de brunnar där grundvattnet sprutade upp av det tryck, som alstrats under årmiljoners insamling. Nu är stora arealer övergivna för att det inte finns vatten. Det är inte uthålligt att bevattna öknar med grundvatten.

Bevara och spara vatten

Utnyttja tillgängliga tekniker för att bevara och spara tillgängliga vattenresurser.

Rena vatten

Det är viktigt att rena vatten, främst för befolkningens behov av hälsosamt vatten, men också för djur och andra behov.

Avsalta havsvatten

Detta görs naturligast nära hav och kräver mycket energi. Avsaltat havsvatten är dock en viktig resurs för kustnära, ofta högteknologisk, odling. Avsaltning av havsvatten kräver med bästa nuvarande teknik 3 - 5 kWh för 1 kubikmeter vatten. (Olsson Energy and Water 2012).

Tillförsel av vatten

Det har diskuterats olika metoder att tillföra färskvatten. Det finns enstaka lyckade exempel, men här finns många möjligheter till teknikutveckling. Det finns också många exempel på misslyckade satsningar som till exempel tömningen av Aralsjön.

Använd vätgas som energibärareoch ta vara på vattnet!

I de flesta ökenområden finns det inte fungerande elnät utan fossila bränslen använd som energibärare. Om vätgas utvinns, till exempel genom elektrolys av grundvatten, så kan bränsleceller användas för fordonstransporter och för lokala elverk. Kraften för elektrolysen kan hämtas från sol- och vindkraftverk och energin lagras som vätgas. När vätgasen används i bränsleceller kan det resterande vattnet kondenseras. För varje ton vätgas som alstrar ström i en bränslecell erhålls nio kubikmeter vatten!

Se länkar →